هیچ جای دنیا پزشک خودش آمپول تزریق نمی‌کند

به گفته خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، حسینعلی شهریاری رئیس مجمع خیرین سلامت و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درون حاشیه نشست خبری اظهار داشت: صحبت‌هایی که رئیس‌جمهور روز گذشته درون مجلس مطرح کردند بسیار عامیانه بود و موضوعی هست که واقعیت ندارد. هیچ جای دنیا پزشک خودش آمپول تزریق نمی‌کند.

و‌ی ا‌فزود: بالاترین مسئول اجرایی کشور بجای طرح چنین موضوعاتی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فکر رفع مشکل معیشتی مردم با‌شد. درون حال حاضر گوشت به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کیلویی بیش از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ۱۰۰ هزار تومان رسیده و به‌جای حرف‌های عامیانه‌پسند باید این مشکلات رفع شو‌د.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ منبع ها ما‌لی که به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حوزه بهداشت و درمان درون قالب طرح تحول سلامت درون نظر گرفته شد، ۱۶ درصد آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بر‌ا‌ی پرداخت به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پزشکان، پرسنل و کا‌درون بهداشتی و درمانی بود و ۸۰ درصد دیگر درون جای خودش خرج شد و این‌که گفته شد پول طرح تحول سلامت به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جیب پزشکان رفته، دروغ محض هست.

وی درون ارتباط با پرداخت مالیات پزشکان گفت: پزشکان جزو خدمت‌گزارترین قشر جامعه هستند که درون وقت جنگ تحمیلی نیز خدمت ها زیادی را به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مردم ارائه دادند و درون زمینه پرداخت مالیات موافقم که همه از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کارتخوان استفاده کردن کنند، و‌لی متأسفانه بعضی با لابی‌گری با مشکل‌هایی که درون سازمان امور مالیاتی وجود د‌ارد، کار لازم درون حوزه مالیات را انجام نمی‌دهند.

شهریاری اضافه کرد: دولت و قوه قضائیه احتیاج به اصلاحات بر‌ا‌ی شفاف‌سازی درون حوزه مالیات دارند و همه باید مالیات بدهند. قانون بر‌ا‌ی همه هست و نباید مسئله بر‌ا‌ی عقده‌گشایی با‌شد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: سه درصد داروهای وارداتی ۷۰ درصد ارز مملکت را به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خود اختصاص د‌ا‌ده درحالی‌که ۳۰ درصد از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این ارز بر‌ا‌ی داروهایی که تولید داخل هست و آمار ۹۷ درصدی د‌ارد به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خود اختصاص می‌دهد.

ادامه د‌ارد…

دانلود آهنگ حامد همایون خانه دختر

دانلود آهنگ قدیمی حامد همایون خانه دختر

پیشنهاد ویژه وب سایت موزیک ترین برای شما دوستان گرامی | دانلود آهنگ شنیدنی و فوق العاده خانه دختر از خواننده حامد همایون بهمراه متن آهنگ و کیفیت های اصلی ۱۲۸ و ۳۲۰

{{ این ترانه، تیتراژ فیلم سینمایی خانه دختر می باشد }}

Download Exclusive Music By : « Hamed Homayoun – Khaaneye Dokhtar » With Best Quality , Direct Links And Lyrics In MusicTarin

دانلود آهنگ حامد همایون خانه دختر

متن آهنگ خانه دختر حامد همایون

—–|●♯♩♪♫♬♬♫♪♩♯●|—–

در بخشی از متن آهنگ تیتراژ خانه دختر می شنوید…:

چه عشقی! چه شوری!………♯♫♪

موزیک ترین 1

—–|●♯♩♪♫♬♬♫♪♩♯●|—–

حامد همایون خانه دختر

نوشته دانلود آهنگ حامد همایون خانه دختر اولین بار در موزیک ترین / دانلود جدیدترین آهنگ ها. پدیدار شد.

رونمایی از ۴ سند با اهمیت درون استان تهران

به گفته گرووه اجتماعی خبرگزاری فارس، احمد اسماعیلی راد معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری تهران ضمن اشاره به  چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی  افزود: پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با شعاراستقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و براساس مردم سالاری دینی به تحقق پیوست و کشور ما به عنوان کشوری مستقل روی پا خود ایستاد و همین سبب شد توطئه هایی از جنگ تحمیلی گرفته تا تحریم های گذشته علیه ما صورت گیرد، ولی با پشتیبانی مردم و رهنمود های رهبری فرزانه توانسیم توسعه و  پیشرفت  های شگرفی را درون کشور ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: ما مفتخریم که با تکیه بر نیروهای خود درون مسیر رشد ،تعالی و توسعه قرار گیریم و این همه مرهون برنامه ریزی منسجم ، مدون  و تکیه بر تجارب گذشته، علوم روز و فن آوری های نوین هست.

معاون فرماندار تهران ضمن اشاره به عنوان رسمی سند برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران که توسط شورای اسلامی شهر تهران تهیه شده هست، گفت: تمام دستگاه های اجرایی شهرستان پس از ابلاغ این سند ظرف مدت وقت یک هفته فرصت دارند تا مصوبات این سند را با قوانین، چارچوب‌ها، اهداف کلی، سیاست‌ها و برنامه‌هایی موجود درون دستگاه متبوع خود تطبیق و تحقیق نموده و نقطه نظرات مثبت و منفی خود را به فرمانداری منعکس کنند.

وی افزود: فرمانداری تهران پس از تحقیق مصوبات برنامه پنج ساله سوم توسعه ، ظرف مدت وقت مقرر ضمن موافقت یا مخالفت با مصوبات، سند مربوطه را به عنوان قانون و مصوبه شهر تهران عنوان خواهد کرد.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری تهران درون قسمت دیگری از سخنان خود به عملکرد دولت درون تخصیص درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: دولت ازبرای ارائه خدمت ها بیشتر به مردم، درآمد حاصل از ارزش افزوده را ازبرای انجام امور عمرانی به شهرداری و روستاهای دارای دهیاری و فاقد دهیاری اختصاص داده که تنها مبلغ ۵۵ میلیون تومان ازبرای ۲۹ روستای فاقد دهیاری تهران به حساب فرمانداری تهران  واریز کرده هست.

وی به سرانه پایین فضای آموزشی اشاره کرد و گفت: شهر تهران به لحاظ فضای آموزشی جزو محرومترین شهرها هست، درون کل کشور مقدار تراکم به ازای  نفر درون کلاس، ۲۴ نفر هست این درون حالی هست که درون تهران این رقم به ۳۲ نفر می رسد و حتی در۸ منطقه از تهران این تعداد بیش از ۳۲ نفر هست .

اسماعیلی راد ضمن تقدیر از ارائه خدمت ها خیرین مدرسه ساز استان تهران ، گفت:سازمان تجهیز و نوسازی مدارس استان تهران  درون تلاش هست تا با ساخت مدارس تازه، تخریب، بازسازی و مقاوم سازی مدارس فرسوده، وضعیت فضاهای فیزیکی مدارس تهران را بهبود بخشد، ولی این سازمان همچنان خواهان استفاده کردن از ظرفیت خیرین مدرسه ساز هست.

اسماعیلی راد همچنین از عملکرد خوب جهاد کشاورزی درون مسیر اندازی سامانه های نوین آبیاری شهرستان تهران و شرکت آبفای تهران درون اجرای پروژه رینگ آب که به عنوان بزرگترین پروژه کشوری مطرح هست و نیز عملکرد خوب این شرکت درون حوادثی مثل پلاسکو تقدیر کرد.

وی همچنین به کمبود سرانه ورزشی درون تهران ، سرانه فرهنگی و هنری، فرسودگی مراکز بهزیستی، اورژانس و … اشاره کرد و خواستار پیگیری از سوی دستگاه های مربوطه شد تا با تلاش درون جذب اعتبارات درون راستای مرتفع کردن این مشکلات گام های موثری بردارند.

درون این نشست دبیر کمیته برنامه ریزی شهرستان تهران گزارشی ازآخرین اطلاعات از چگونگی تخصیص و جذب اعتبار تملک دارایی های شهرستان ارائه کرد و سازمان تجهیز و نوسازی مدارس استان تهران، اداره جهاد کشاورزی استان و اداره آب و فاضلاب گزارشاتی را درخصوص آخرین وضعیت پروژه های تملک و دارایی سرمایه ای ارائه کردند.

انتهای پیام/

برگزاری ۴ المپیاد علمی جهانی با حضور ۲۴۴ کشور درون ایران

به گفته گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، همراه با تحولات سریع و پیچیدگی‌های روزافزون سازوکارهای ارتباطات میان‌المللی، مفاهیم جدیدی از رابطه ها میان کشورها درون زمینه‌های مختلف درون کنار دیپلماسی سیاسی شکل‌گرفته هست و چه‌بسا بسیاری از گره‌های رابطه ها سیاسی را با گسترش این نوع از دیپلماسی‌ها می‌توان گشود؛ دیپلماسی علمی یکی از انواع این دست مفاهیم جدیدی هست که ضمن بالا بردن توان علمی کشورها درون تعامل با یکدیگر، افزایش اقتدار کشورها را هم درون پی دارد.‌

المپیادها یکی از مصادیق دیپلماسی علمی هست که کشورها طی آن و درون رقابت با یکدیگر، توانایی‌های خود را درون علوم پایه که از بنیادی‌ترین علوم هست، محک می‌زنند. موفقیت درون این رقابت‌ها، به‌نوعی، نشان دادن گوشه‌ای از توانایی‌های علمی کشورمان به جهانیان هست.‌

طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دانش‌پژوهان ما درون المپیادهای بسیاری شرکت داشته‌اند و هر دفعه توانسته‌اند با کسب مدال‌های رنگارنگ درون سطح جهانی ازبرای ایران افتخارآفرینی کنند. 

برگزاری و میزبانی المپیادها با هدف کمک به گسترش علوم برگزار می‌شود و توجه ویژه به المپیادها می‌تواند ضمن ایجاد انگیزه درون دانش‌آموزان به بهبود وضعیت علمی معلمان و توجه والدین به رشته‌های علوم پایه بسیار مؤثر باشد و درون انتقال دانش به مربیان، دانش‌آموز و ایجاد انگیزه درون میان متصدیان تعلیم و تربیت امری با اهمیت هست.

ازاین‌رو درون چهار دهه انقلاب وزارت آموزش‌وپرورش با برگزاری ۴ المپیاد علمی جهانی با حضور ۲۴۴ کشور جهان تلاش شده هست تا از مزایای این میزبانی استفاده کردن شود.

المپیادهای میان‌المللی برگزارشده توسط ایران

ردیف عنوان المپیاد وقت برگزاری تعداد کشورهای شرکت‌کننده
۱ فیزیک ۲۰۰۷ ۶۹
۲ نجوم و اخترفیزیک ۲۰۰۹ ۲۰
۳ کامپیوتر ۲۰۱۷ ۸۵
۴ زیست‌شناسی ۲۰۱۸ ۷۰

انتهای پیام/

دانلود آهنگ حامد همایون نیمه ی من

دانلود آهنگ قدیمی حامد همایون نیمه ی من

ما را همراهی کنید با دانلود آهنگ شنیدنی و فوق العاده زیبای نیمه ی من با صدای دلنشین حامد همایون بهمراه متن ترانه و کیفیت های ۱۲۸ و ۳۲۰ در وب سایت بزرگ موزیک ترین

ملودی: حامد همایون و آصف آریا / شاعر: آرزو مرجانی و سهیل حسینی / تنظیم کننده: بهروز علیاری / میکس و مسترینگ: محمد فلاحی

نوازنده ویلن: احسان نی زن

Download Exclusive Music By : « Hamed Homayoun – Nimeye Man » With Best Quality , Direct Links And Lyrics In MusicTarin

دانلود آهنگ حامد همایون نیمه ی من

متن آهنگ نیمه ی من حامد همایون

—–|●♯♩♪♫♬♬♫♪♩♯●|—–

همیشه یادم هست!!… لبــخندت، چه کرده با قلبـم؟!؟!…♯♫♪

میـباری! به جان من نم نم…♯♫♪

میخواهی مرااا ولـی کم کم…♯♫♪

بِبَر مرا گاهی؛ آنـجایی! که دِلبری کردی…♯♫♪

ملودی: حامد همایون و آصف آریا

عشقـت را، به قلبم آوردی…♯♫♪

دل دارد، هوایِ شبــگردی!!…♯♫♪

( یارم! هـمه کس و کارم… هوایِ تو دارم!!! دوباره امشب…♯♫♪

باید از آسـمان؛ بی وقفه… بی امان… باران ببــارد، امشب…♯♫♪ ) ۲ بار تکرار

تنظیم کننده: بهروز علیاری

وب سایت موزیک ترین

خوش به دلم گر تو عــذابم کنی!…♯♫♪

شعـر بخوان!! شعر؛ که خوابم کنی!…♯♫♪

واااای به روزی که دهـی دل به من…♯♫♪

از مِیِ احســاس؛ خرابم کنی!…♯♫♪

شاعر: آرزو مرجانی و سهیل حسینی

اینکه تو نیمه یِ منی!! لاف نیسـت…♯♫♪

رشتـه نکن!! پنبه… که انـصاف نیست…♯♫♪

هر دو شَبــیهیم…♯♫♪

مگر مویِ تو؛ مثلِ دلِ ساده یِ من صاف نیــست؟!؟!…♯♫♪

—–|●♯♩♪♫♬♬♫♪♩♯●|—–

حامد همایون نیمه ی من

نوشته دانلود آهنگ حامد همایون نیمه ی من اولین بار در موزیک ترین / دانلود جدیدترین آهنگ ها. پدیدار شد.

دانلود آهنگ حامد همایون یادگاری

دانلود آهنگ قدیمی حامد همایون یادگاری

برای اولین بار در رسانه بزرگ موزیک ترین ” دانلود آهنگ بسیار جذاب و شنیدنی حامد همایون به نام یادگاری با بهترین کیفیت های ممکن و متن آهنگ ” بشنوید و لذت ببرید!

شعر: سهیل حسینی ♩ تنظیم قطعه: هومن نامداری ♩ ملودی: حامد همایون ♩ میکس و مسترینگ: محمد فلاحی

Download Exclusive Music By : « Hamed Homayoun – Yaadegaari » With Best Quality , Direct Links And Lyrics In MusicTarin

دانلود آهنگ حامد همایون یادگاری

متن آهنگ یادگاری حامد همایون

—–|●♯♩♪♫♬♬♫♪♩♯●|—–

هرجایِ این شهرُ، چشـم میندازم! از تو؛ یه چیزی یادگــاری هست…♯♫♪

حتّـی تووویِ آروم ترین کافه؛ چیزی برایِ بیقراری هسـت!…♯♫♪

هرجایِ این شهرُ؛ بی تو میــگردم!! با تو؛ یجوری خاطـره دارم…♯♫♪

شعر: سهیل حسینی/

گاهی واسه دیوونه تر بودن… رووو نقطه ضَعفم، دسـت میذارم…♯♫♪

وقتیکه رفتی… تازه فهـمیدم!! میــشه هنوزم؛ عاشِقت باشم …♯♫♪

جایِ تو؛ عَکــساتو بغل کردم…♯♫♪

شاید! تووو قابِ عکـسِ تو؛ جا شَم…♯♫♪

تنظیم قطعه: هومن نامداری/

وب سایت موزیک ترین

شاید! یه روزی تووو همـین شــهرُ… تووو همین کافه!…♯♫♪

سرِ این مـیز چشماتو دیدمُ… خوب شد؛ حالَـم…♯♫♪

شاید یه روزی… آخــرِ پاییز!!!…♯♫♪

ملودی: حامد همایون/

گاهی… یه وقـتایی… یه دَردایی… عزیزم!!…♯♫♪

واسه آدم مـثلِ دروغایی؛ که گفــتیُ… شنیدم…♯♫♪

گاهـی؛ واسه تکرارِ این دردایِ کـهنه…♯♫♪

دارم تمومِ عــمرمُ، از دست میـدم…♯♫♪

میکس و مسترینگ: محمد فلاحی/

—–|●♯♩♪♫♬♬♫♪♩♯●|—–

حامد همایون یادگاری

نوشته دانلود آهنگ حامد همایون یادگاری اولین بار در موزیک ترین / دانلود جدیدترین آهنگ ها. پدیدار شد.

لیون مزه نخستین شکست فصل را به سن‌ژرمن چشاند/آخر برد‌های متوالی توخل

به گفته خبرگزاری فارس، درون با اهمیت‌ترین ملاقات هفته بیست و دوم لوشامپیونه از ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه لیون و پاری‌سن ژرمن دو حریف دیرینه درون ورزشگاه پارک المپیکو به مصاف هم رفتند.

لیون میزبان درون این ملاقات درون پی رقم زدن نخستین شکست فصل پاریسی‌ها درون لیگ بود و سن ژرمن نیز ازبرای ۳ امتیاز گیم درون غیاب نیمار مصدوم پا به میدان گذاشت.

درون آخر مصاف دو تیم مدعی با نتیجه ۲ بر یک به سود لیون خاتمه یافت تا نخستین شکست فصل سن ژرمن رقم بخورد.

ازبرای لیون دمبله ۳۳، فاکیر۴۹ گلزنی کردند و ازبرای سن‌ژرمن دی‌ماریا ۷ گلزنی کردند.

درون دیگر ملاقات امشب مون‌پلیه و نیم المپیک به تساوی یک بر یک دست یافتند.

درون جدول لیگ فوتبال فرانسه سن ژرمن با ۵۶ امتیاز درون صدر و لیون با ۴۳ امتیاز سوم هست.

انتهای پیام/ک

دانلود آهنگ حامد همایون ام المصائب

دانلود آهنگ قدیمی حامد همایون ام المصائب

در این لحظه در وب سایت موزیک ترین دانلود آهنگ فوق العاده جذاب ام المصائب با صدای حامد همایون به همراه متن آهنگ و کیفیت های اصلی گردآوری شده و آماده دانلود است…

شعر: سهیل حسینی ♩ تنظیم کننده: سامان امامی ♩ ملودی: حامد همایون ♩ میکس و مسترینگ : آرش پاکزاد

Download Exclusive Music By : « Hamed Homayoun – Om Almasaaeb » With Best Quality , Direct Links And Lyrics In MusicTarin

دانلود آهنگ حامد همایون ام المصائب

متن آهنگ ام المصائب حامد همایون

—–|●♯♩♪♫♬♬♫♪♩♯●|—–

به طفلی که خون از گـلویش چِکید…♯♫♪

سِتم را به سُلابه خواهـم کشید…♯♫♪

بر این غم، مگر میــشود! صبر کرد؟!؟!…♯♫♪

مگر میـشود؛ خونِ حق را ندید؟!؟!…♯♫♪

به جانت قسم… جـان به لَب آمده…♯♫♪

♯♪ شعر: سهیل حسینی

به ولله تب، پشــتِ تَب آمده…♯♫♪

چه داغیست!!! بر جان عـالم ببین!…♯♫♪

بدونِ تو شب، پشتِ شـب امده…♯♫♪

( به ربِ دو عالم… به جانی که نیست…♯♫♪

به وقت نماز و اَمــانی که نیست…♯♫♪

♯♪ میکس و مسترینگ : آرش پاکزاد

وب سایت موزیک ترین

♯♪ ملودی: حامد همایون

من ام المصائب شدم! بـعدِ تو…♯♫♪

چه گویم؛ ز دردِ جهـانی که نیست؟!؟!…♯♫♪ ) ۲ بار خوانده می شود

برادر… برادر تو جانِ منی!…♯♫♪

تو که عشق و روح و روان مَنی!…♯♫♪

تو رفتــی و جان من از دست رفت…♯♫♪

تو مشـکل ترین، امتحانِ منی…♯♫♪

♯♪ تنظیم کننده: سامان امامی

تو تعبیرِ خونِ خدایی و بـس!!…♯♫♪

تو تصویرِ خوب وفایی و بس!!…♯♫♪

جهان تا ابـد! ماتِ این لحظه هاست…♯♫♪

تو زیـباترین ماجـرایی و بَس…♯♫♪

—–|●♯♩♪♫♬♬♫♪♩♯●|—–

حامد همایون ام المصائب

نوشته دانلود آهنگ حامد همایون ام المصائب اولین بار در موزیک ترین / دانلود جدیدترین آهنگ ها. پدیدار شد.